Cox, Raymond, The University of Akron, Estados Unidos